บทco » updatedนักเรียนใครได้2,000เตรียมรับ40,000ต่อได้เลย

updatedนักเรียนใครได้2,000เตรียมรับ40,000ต่อได้เลย

15 กันยายน 2021
7   0

คณะรั ฐมนตรี (ครม.) เห็นชอบในหลักการโครงการทุนอุดหนุนนักเรียนเรียนดีมีความสามารถในพื้นที่จังหวัดชายแดนภาคใต้
พร้อมเห็นชอบกรอบงบประมาณร ายจ่ ายประจำปีงบประมาณ 2564-2572
ในกรอบวงเ งิน 181.5 ล้านบ าท เพื่อเป็นค่ าใช้จ่ ายในการดำเนินโครงการ

สำหรับเป้าหมาย คือ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 1,800 คน
และ ปวส. 600 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกร รมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใ
โดยระดับ ปวช. จะได้ทุนละ 30,000 บ าทต่อคนต่อปี และระดับ ปวส. จะได้ทุนละ 40,000 บ าทต่อ

สำหรับเป้าหมาย คือ นักเรียนที่สำเร็จการศึกษาชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 และมัธยมศึกษาปีที่ 6 ได้ศึกษาต่อจนสำเร็จการศึกษาระดับ ปวช. จำนวน 1,800 คน
และ ปวส. 600 คน รวมทั้งสิ้น 2,400 คน ในสถานศึกษาสังกัดสำนักงานคณะกร รมการการอาชีวศึกษาในจังหวัดชายแดนภาคใต้
โดยระดับ ปวช. จะได้ทุนละ 30,000 บ าทต่อคนต่อปี และระดับ ปวส. จะได้ทุนละ 40,000 บ าทต่อ

updatedนักเรียนใครได้2,000เตรียมรับ40,000ต่อได้เลยupdatedนักเรียนใครได้2,000เตรียมรับ40,000ต่อได้เลย
updatedนักเรียนใครได้2,000เตรียมรับ40,000ต่อได้เลย

updatedนักเรียนใครได้2,000เตรียมรับ40,000ต่อได้เลย
updatedนักเรียนใครได้2,000เตรียมรับ40,000ต่อได้เลยupdatedนักเรียนใครได้2,000เตรียมรับ40,000ต่อได้เลย
updatedนักเรียนใครได้2,000เตรียมรับ40,000ต่อได้เล